Gedragsregels vrijwilligers & bestuur

Onze vereniging heeft gedragsregels opgesteld die door alle vrijwilligers moeten worden nageleefd. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en (jeugd)leden. 

 

1. Een vrijwilliger of bestuurslid is zich bewust van de rol die vervuld wordt

Je handelt in het belang van de vereniging en de leden, hierbij heb je een voorbeeldfunctie waarbij betrouwbaarheid een groot goed is. Hier valt o.a. onder dat er niet wordt voorgetrokken, er geen misbruik van machtsposities wordt gemaakt en open en transparant handelt. 

 

2. Zorg voor een omgeving waarbinnen een (jeugd)lid zich veilig, waardig en gerespecteerd voelt

Er mag geen onderscheid worden gemaakt naar of nadruk worden gelegd op geslacht, leeftijd, nationaliteit, geaardheid, geloofs-, levens- of politieke overtuiging of lichamelijke kenmerken. Je onthoudt je van discriminerende, kleinerende of (seksueel) intimiderende opmerkingen en gedragingen. 

 

3. Ga respectvol om met de integriteit en privacy van een (jeugd)lid

  • Onthoud je van roddelen over (jeugd)leden. Zaken die in vertrouwen worden gedeeld, dienen ook vertrouwd te blijven (tenzij er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, lees hoe te handelen hierbij in punt 4);
  • Ga respectvol om met (jeugd)leden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, omkleedruimten, douches etc.;
  • De vrijwilliger en een jeugdlid bij voorkeur niet met zijn tweeën op pad gaan, maar met bijvoorbeeld een extra vrijwilliger of meerdere jeugdleden;
  • Gesprekken met leden worden bij voorkeur in een neutrale ruimte gehouden (niet in kleedruimte, toilet etc.).

 

4. Zorg ervoor dat de huis- en gedragsregels worden nageleefd, ook door anderen

Binnen de mogelijkheden en verantwoordelijkheid van een vrijwilliger of bestuurslid mag het volgende verwacht worden:

  • Spreek een (jeugd)lid, vrijwilliger of bestuurslid aan wanneer de huis- en/of gedragsregels niet worden nageleefd. Doe hier eventueel ook melding van wanneer nodig;
  • Verantwoord omgaan met situaties m.b.t. veiligheid en het welzijn, denk bijvoorbeeld aan hulp verlenen bij blessure;
  • Indien de vrijwilliger of het bestuurslid grensoverschrijdend of ongewenst gedrag signaleert is hij verantwoordelijk het ongewenste gedrag te (doen laten) stoppen en te zorgen voor de veiligheid van het (jeugd)lid. 

 

5. Als een vrijwilliger of bestuurslid gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en/of bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag is deze verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenspersoon

Het kan zijn in dergelijk geval dat een jeugdlid een vrijwilliger in vertrouwen neemt. De vrijwilliger belooft in een dergelijk geval geen geheimhouding, maar meldt dit direct bij de vertrouwenspersoon. Dat er geen geheimhouding wordt belooft, betekent echter niet dat er verhalen/roddels op de vereniging verspreidt worden of met andere vrijwilligers gedeeld worden. Bij twijfel of gedragingen zijn toegestaan dient er contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon.

 

6. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen, die kunnen leiden tot verwachtingen of afhankelijkheid

Onze vereniging wil onafhankelijk en objectief zijn in zijn beoordelingen en gedragingen. Alle schijn van belangenverstrengeling moet worden gemeden en neem (beladen) besluiten waar mogelijk niet alleen. Alle (im)materiële vergoedingen die een vrijwilliger of bestuurslid in zijn rol ontvangt, dienen gemeld te worden bij het bestuur.